پرسش های متداول
  • جهت ثبت نام در سامانه از منوي سمت راست گزينه ثبت نام را انتخاب كنيد
  • با توجه به انتخاب نوع شخص، فیلد شناسه ملي و یا کد ملي متناسب را وارد نمائید
  • شناسه یا کد ملی وارد شده باید معتبر باشد
  • شناسه یا کد ملی وارد شده نباید تکراری باشد
  • جهت ورود به سامانه، شناسه یا کد ملی وارد شده به عنوان نام کاربری استفاده خواهد شد
  • شماره موبایل وارد شده در مراحل بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین از شماره ای معتبر، مطمئن و همیشه در دسترس استفاده نمائید
  • زمینه های اصلی فعالیتی شامل اقلام اصلی قابل تامین و یا خدمات اصلی قابل ارائه توسط شما می باشد
  • زمینه های فرعی فعالیتی شامل اقلام و یا فعالیت هایی است که به عنوان انواع زمینه های کاری فرعی توسط شما ارائه می گردد